چگونگی عملکرد ما یک ابداع نیست بلکه این یک فرمول آموزشی استاندارد هست برای هر چرخه ی یادگیری هست .
“آگاهی” داشتن در ابتدای امر و داشتن یک اسکیمای ذهنی از چند و چون مسیر به شما کمک میکنه که بتونین نرم افزار مناسب خودتون برای “آموزش” رو انتخاب کنین و بعد از دیدن آموزش نیاز دارین که با “تمرین” کردن در اون مبحث به تسلط برسین . این میشه چگونگی عملکرد آپ اسکچ آپ ؛ یعنی : “آگاهی”  “آموزش ”  “تمرین”